Sammanställning av vår K - kull på MT. 5 av 7 hundar i kullen har deltagit (71 %). Samtliga 5 blev godkända. Snittet är 487 poäng för denna kull, vid 3 års ålder.

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet Leker själv, kommer inte tillbaka Leker själv - men kommer efter upprepade uppmaningar från föraren

Kompiz, Knazen

Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning

 Kezzie

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek/kamp

  Kimba, Kaiza

Samarbete
Föremål/TL
4
Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet Leker själv, kommer inte tillbaka

  Knazen, Kimba

Leker själv - men kommer efter upprepade uppmaningar från TL.

  Kaiza Kezzie

Leker själv - men kommer tillbaka med tidsfördröjning Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek/kamp

Kompiz

Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt

 

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

  Kaiza

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

 

Griper direkt med hela munnen

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Ta tag 40 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt

  Kaiza

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappa

 

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

 

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

GripaHålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

  Kaiza

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

Byter tag vid något tillfälle.

 

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Hålla i 40 m
4
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

  Kaiza

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 

Byter tag vid något tillfälle. Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej Håller, men drar inte emot

  Kaiza

Växlar mellan att hålla och dra emot

  

Drar emot under huvuddelen av momentet

 

Drar emot under hela momentet

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Slita/dra 40m
2
Håller ej

  Kaiza

Håller, men drar inte emot

 

Växlar mellan att hålla och dra emot

 

Drar emot under huvuddelen av momentet

  

Drar emot under hela momentet

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter

  Kaiza

Startar med hög fart, springer förbi bytet Startar tveksamt eller håller låg fart.  Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad

Kompiz, Knazen, Kimba, Kezzie

Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet

  Kaiza

Griper inte, nosar på föremålet

  Kompiz, Kimba

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 Knazen

Griper direkt, släpper.

 

Griper direkt. Behåller föremålet

 Kezzie

Uthållighet
6
Försöker ej

 

Jobbar mindre än 30 sekunder

Kompiz, Kimba, Kaiza

Jobbar i 30 sekunder

Knazen, Kezzie

Jobbar i 60 sekunder

 

Jobbar i 90 sekunder

 

Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i flera situationer Visar social osäkerhet i enstaka situationer

 Knazen

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation

 Kezzie

 

Socialt säker i alla situationer

 Kompiz, Kimba, Kaiza

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas

  

Besvarar när figurant bjuder

 Knazen

Normalt nyfiken när anledning finns

Kompiz, Kimba, Kaiza, Kezzie

 

Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

 Knazen

Svarar svagt

  

Svarar på lek & lekinviter

 Kaiza

Spelar med är aktiv Inbjuder passiv figurant

 Kompiz, Kimba, Kezzie

Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt lösa problemen Löser uppgifter i de flesta situationer

 

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

Knazen,   Kezzie

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer

Kompiz, Kimba, Kaiza

Anpassningsförmåga
10
låg intensitet i samtliga testsituationer hög intensitet i de flesta testsituationer låg intensitet i några testsituationer

   

hög intensitet i några testsituationer

Kompiz, Kezzie

 

Anpassar intensiteten i testsituationerna

 Knazen, Kimba, Kaiza

Koncentration
10
okoncentrerad i de flesta situationer viss koncentration omfattning - flera långa avbrott - gör annat i huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer

 

Koncentrerad men med något kort avbrott

Kompiz, Knazen, Kaiza, Kezzie

Obruten koncentration

Kimba

Avreaktion
10
Kan ej avreagera Tar lång tid för avreaktion Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer

Knazen,  Kezzie

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

Kimba, Kaiza

Avreagerar snabbt i alla situationer

Kompiz

Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

  Kezzie

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

 

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden

Knazen

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

Kompiz, Kimba, Kaiza

Rädsla
4
mycket rädd. flykt eller passivitet rädd. enstaka flykter/flyktstarter

 

Viss rädsla, undanmanöver - avståndsreglerar

Knazen, Kezzie

I stort orädd. Enstaka avståndsregleringar

Kimba, Kaiza

Helt orädd

Kompiz

Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar

Kompiz

Visar liten aggresion

Knazen, Kaiza, Kezzie

Visar måttlig aggression

 Kimba

Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp

 Kezzie

Går fram utan hjälp någon tidsfördröjning

Knazen, Kimba, Kaiza

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Kompiz

Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan

Kompiz, Kezzie

 

Kontroll vid flera skott

 

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 Knazen, Kimba, Kaiza