Sammanställning av vår Y - kull på MT. 4 av 5 hundar i kullen har deltagit (80 %). Samtliga 4 blev godkända (100%). Snittet är 432 poäng för denna kull, vid 2.5 års ålder.

Syfte 1 2 3 4 5.
Samarbete
Föremål/Förare
2
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från förare. Leker själv - men kommer efter uppmaning.

 Yeff, Ykai, Yapp

Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

  Yaxo

Samarbete
Föremål/TL
4
Leker ej/leker själv/kommer ej Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjning/upprep uppm från testled Leker själv - men kommer efter uppmaning

 Yeff, Ykai, Yapp

Leker själv - men kommer tillbaka Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp

  Yaxo

Gripa
Ta tag 5 m
3
Griper ej/nosar på föremålet Griper försiktigt eller nyper föremålet

 Yeff

Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar

 Ykai

Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjning

     Yaxo

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 Yapp

Ta tag 40 m
3
   

 Yeff

 

  Ykai

   

      Yaxo

Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet

 Yapp

GripaHålla i 5m
3
Griper ej Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 Yeff,  Yaxo

Tuggar/byter tag vid något tillfälle.

 Ykai

Fast bett, håller i samtliga moment. Alt. växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls

 Yapp

Hålla i 40 m
4
    Tuggar eller byter tag upprepade gånger

 Yeff,  Yaxo

 Ykai  Yapp
Gripa;
Slita dra 5m
2
Håller ej. alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen Håller, men drar inte emot Växlar mellan att hålla och dra emot

    Yaxo 

Drar emot tills testledaren släpper

 Yeff

Rycker drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper. Alt. intensivt ruskande

 Ykai, Yapp

Slita/dra 40m
2
     

    Yaxo

Drar emot tills testledaren släpper

 Yeff

 Ykai, Yapp
Förföljande
2
Startar inte eller når inte in i banan Startar men avbryter Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand. Fullföljer Startar med hög fart - målinriktad

 Yeff, Ykai, Yapp, Yaxo

Förföljande
Gripande
3
Nonchalerar föremålet. Alt springer inte fram Griper inte, nosar på föremålet

  Yaxo

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

 Yeff

Griper direkt, släpper.

 Ykai

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

 Yapp

Uthållighet
6
Framme, direkt tillbaka alt. Går ej fram

  Yaxo

Framme jobbar mindre än 30 sekunder Jobbar i 30 sekunder Jobbar i 60 sekunder

 Yeff

Jobbar i 90 sekunder, hämtas av föraren

 Ykai, Yapp

Social
självsäkerhet
10
Ängslig, osäker går ej att hantera Social osäkerhet i alla situationer Social osäkerhet i flera situationer Socialt säker i de flesta situationer

 Yeff, Yaxo

Socialt säker i alla situationer

 Ykai, Yapp

Social
Nyfikenhet
8
Undviker, skygg Överdrivet nyfiken, påträngande Neutral, låter sig klappas

  Yaxo

Besvarar när figurant bjuder Normalt nyfiken när anledning finns

 Yeff, Ykai, Yapp

Socialt
Samspel
8
Svarar ej på lekinviter

 Yeff, Ykai

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

   Yaxo

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta Svarar på lek & lekinviter Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter

 Yapp

Handlingsförmåga
10
Försöker inte lösa problemen Försöker endast kortvarigt eller med liten aktivitet lösa uppgifterna i de flesta situationerna Löser uppgifter i de flesta situationerna

 Yeff, Yaxo

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.

  Ykai, Yapp

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Anpassningsförmåga
10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning

    Yaxo

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer

 Yeff, Ykai

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer

 Yapp

Koncentration
10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer. (kan utföra ovidkommande handlingar) Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer. (Kan utföra ovidkommande handling) Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer (1-2)

 Yeff, Ykai, Yaxo

Koncentrerad men med kortare avbrott i enstaka situationer (1-2)

 Yapp

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga situationer
Avreaktion
10
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig Tar lång tid för avreaktion i flera situationer Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt lång tid i en enstaka situation

 Yeff, Ykai, Yaxo

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer

 Yapp

Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

   Yaxo

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

 Yeff

Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden

 Ykai, Yapp

Rädsla
4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv Pendlar mellan flyktstarter och kontroll

   Yaxo

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

 Yeff, Ykai

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

 Yapp

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Aggressivitet
3
Visar kvarstående aggression Visar stor aggression Visar ingen aggression/visar kortvariga aggresionsyttringar

  Yaxo

Visar liten aggresion Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet

 Yeff, Ykai, Yapp

Nyfikenhet
8
Går inte fram Lång tid med hjälp att gå fram Går fram med hjälp

 Yeff, Ykai, Yaxo

Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning

 Yapp

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer
Skott Avviker från platsen Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan Kontroll vid flera skott

  Yaxo

Ingen reaktion, kontroll första skottet

 Yeff, Ykai, Yapp